Eesti keeles   In English

Uudised

Lõppenud projektid

Projekti nimi

ETNA - Naisettevõtluse edendaja

Rahastaja

Kodanikuühenduste Sihtkapital

Elluviimise aeg

01.03.2013 – 30.04. 2014

Partnerid

 

Sisu

Projekti toel koostatakse MTÜ ETNA Eestimaal arengukava aastatel 2014-2020 ja luuakse naisettevõtjate võrgustik ja koostatakse võrgustiku tegevuskava.
Projekti raames viiakse läbi seminare, töötubasid, mõttekodasid ning loomelaager, samuti koostatakse ETNA Eestimaal tegevusi tutvustav flaier.

Materjalid

 Projekti lõpparuanne

 

Projekti nimi

Cultural Heritage of Women and Entrepreneurship (Pärandkultuur ja naisettevõtlus)

Rahastaja

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Elluviimise aeg

08.2011-12.2012

Partnerid

Rootsi-Origin Resource Centre for Women Entrepreneurs
Eesti-MTÜ PAIK, MTÜ ETNA Eestimaal
Läti-Latvia University of Agriculture, Rural Women's Association in Latvia

Sisu

Luuakse naisettevõtjate võrgustik Balti mere äärsetes riikides, mis areneb edasi ka peale projekti lõppu, kontakte ja suhtlust arendatakse otsekontaktidele lisaks ka sotsiaalmeedia abil (Skype, Facebook), et leida uusi äripartnereid ning vahetada kogemusi. Töötatakse välja grupimentorluse mudel naistele pärandkultuuri ja ettevõtluse seoste leidmiseks ning toodete ja teenuste müügiks turismis.
Süveneme kultuuripärandi mõistesse erinevates riikides, aitame naistel oma loovust ning ettevõtlikkust arendada.
Väljakutse on leida maapiirkondades elavatele naistele sobilikke koolitusmudeleid, mille läbimine aitab neil suurendada sissetulekuid.
Kogeda impulsse ning leida eneses julgus teha otsuseid ning murda välja rutiinist, näha asju teisiti.

Kontakt

http://www.womenculture.eu

 

Projekti nimi  women@business
Rahastaja  Euroopa Komisjon, Ettevõtluse ja innovatsiooni programm 2007-2013
Elluviimise aeg  12.2009-03.2011
Partnerid IMCS Intercollege LTD (Küpros), projektijuht; MTÜ ETNA Eestimaal (Eesti), OESYNE (Kreeka), Militos Emerging Technologies&Services (Kreeka), APID Imprenditorialita Donna (Itaalia) ja Inova Consultancy (Suurbritannia).
Sisu

Projekti eesmärgiks on noorte naiste ettevõtluse edendamine, sihtrühmaks on kõrgkoolides õppivad naised, kes võiksid erialavalikuna kaaluda ettevõtte loomist õpitaval erialal.

Projekti tegevused:
1. Uuringu läbiviimine noorte naistega ettevõtlusmotiivide väljaselgitamiseks ja tegutsevate naisettevõtjatega.                                                                                                           2. Mentorringid. Noored naised saavad võimaluse osaleda mentorringides kogenud mentorite juhendamisel.
3. Praktikad. Kolme kuu jooksul pakutakse igas riigis viiele noorele naisele praktikavõimalust tegutsevate naisettevõtjate juures.
4. E-mentorlus, head näited naisettevõtjatest
5. Naisettevõtluse alase poliitika hindamine. Kõikide partnerriikide ekspertidel paluti hinnata ettevõtluspoliitika toimimise mehhanisme, selle tõhusust ja naisettevõtluse alast poliitikat ning selle tulevikku. Ekspertintervjuude põhjal valmib aruanne.
6. Elektrooniline juhendmaterjal nõustajatele
7. Ettevõtjate telefoni nõustamisliini rakendus

Materjalid Uuringu küsitlusosa aruanne. Küsitlus viidi läbi noorte kõrgkoolis õppivate või selle äsja lõpetanud naiste seas, et uurida nende arvamusi, vajadusi ja takistusi oma ettevõtte loomise osas. Uuringu käigus küsitleti 285 naist kuuest Euroopa riigist: Suurbritannias, Saksamaal, Küprosel, Kreekas, Itaalias ja Eestis.
Uuringu intervjuuosa aruanne. Intervjuud viidi läbi naistega, kes on juba loonud oma ettevõtte. Intervjuude käigus räägiti naistega oma ettevõtte loomisest, selle juhtimisest ja kasvatamisest, õppetundidest, mida on saadud (oli ettevõtjaid, kellel on koguni 40 aastane ettevõtluskogemus) ning naised jagasid ka soovitusi ning nõuandeid alustajatele.
Kontakt  http:///www.womenatbusiness.eu/

 

Projekti nimi

New networks of Women Resource Centres (WRC) in Nordic area (Uued naiste teabekeskuste võrgustikud Põhjala piirkonnas)
Rahastaja Põhjamaade Ministrite Nõukogu
Elluviimise aeg 01.2009-12.2009
Sisu Koostöö arendamine Põhjamaade naiste teabekeskuste ja ettevõtjate vahel. Projekti raames korraldatud ideereis Lõuna-Rootsi teabekeskustesse, mille käigus tutvuti ka sealsete naisettevõtjate võrgustike ja ettevõtjatega. Partneriteks olid RRC Skåne Rootsist, MTÜ ETNA Eestimaal ja MTÜ Tiigisaare Eestist.
Materjalid Ideereis Rootsi teabekeskustesse - aruanne

 

Projekti nimi Uued eneseteostuse võimalused maanaistele
Rahastaja EAS Kohaliku omaalgatuse programm Tartumaal
Elluviimise aeg 08.2008-07.2009
Sisu Grupimentorluse pilootprojekt Tartumaal, grupimentorluse põhimõtete ja võimaluste tutvustamine, mentorgruppide tegevuse koordineerimine Tartumaal ning naisettevõtjatele uute võimaluste pakkumine läbi koolituste ja ideereiside. Partnerina oli kaasatud Kodukant Tartumaa.
Materjalid  

 

Projekti nimi ECULT - How to Get Cultural and Environmental Elements Strengthen Rural Tourism (Kuidas kasutada kohaliku keskkonna ja kultuuri omapära maaturismi arengus)
Rahastaja Euroopa elukestva õppe programm GRUNDTVIG
Elluviimise aeg 10.2007-07.2009
Sisu Projektis keskendutakse turismi ja seda toetavate toodete-teenuste arendamisele rahvusvahelise koostöö kaudu. Eesmärgiks on õpikoostöö käigus õppida tundma erinevate riikide kogemusi, mille abil rikastada kohalikku turismiettevõtlust.
Materjalid

Projekti rahvusvaheline koduleht www.ht-metka.fi/ecult.htm

Projekti logo

Projekti lühikirjeldus

Projekti seminaride materjalid:

MTÜ Seto Käsitüü Kogo ettekanne Eesti seminaril

Ideereis Lääne-Virumaale

Eesti disainerite näitus Iiti raamatukogus, Soomes

 

Projekti nimi FEM NET – Naisettevõtluse Teabekeskused
Rahastaja Maaelu Edendamise Sihtasutus
Elluviimise aeg 02.2006-11.2006
Sisu Kujundada naisettevõtluse teabekeskused aktiivselt tegutsevateks naisettevõtjate võrgustiku tugipunktideks Eesti maapiirkonnas. Naisettevõtluse teabekeskuste tegevuskava väljatöötamine, koolitusseminar naisettevõtjatele.
Materjalid  

 

Projekti nimi Teavitusprojekt
Rahastaja Siseministeerium
Elluviimise aeg 09.2005-12.2005
Sisu Kogumiku "Lood ettevõtlikest Eesti naistest" väljaandmine, raadiosaadete sari maanaiste tegemistest neljas maakonnas.
Materjalid  

 

Projekti nimi Maanaiste õpiringid – koostöövõrgustike arengu toetajad
Rahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu
Elluviimise aeg 09.2005-12.2005
Sisu Protsessijuhtide koolitus (väikelaenugruppide liikmed ja mentorid).
Materjalid  

 

Projekti nimi Naisettevõtja kohalikus poliitikas
Rahastaja Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
Elluviimise aeg 08.2005-09.2005
Sisu Koolitused naistele, kes kandideerivad kohalikel valimistel ja soovivad tegutseda poliitikuna.
Materjalid  

 

 

Projekti nimi Naisorganisatsioonide koostöö kaudu naisettevõtjate ja ettevõtlusest huvitatud naiste kaasamine naisettevõtluse edendamise strateegia tegevuskava rakendamise protsessi
Rahastaja Sotsiaalministeerium
Elluviimise aeg 07.2005-11.2005
Sisu Naisettevõtjate ja naisettevõtluse edendamisega tegelevate organisatsioonide kontaktseminar koos õppereisiga Lääne-Virumaale. Igakuised infopäevad maakondades koostöös projektipartnerite ja kohalike naistega.
Materjalid  

 

 

Projekti nimi Maaettevõtluse juured - maanaiste koostöövõrgustikud
Rahastaja Maaelu Edendamise Sihtasutus
Elluviimise aeg 02.2005-06.2005
Sisu Eesmärgiks oli koolituse saanud tugiisikutel aidata moodustada kohalikud maanaiste/ettevõtjate võrgustikud, mille liikmed oskavad välja tulla oma kodustest probleemidest, luua või saada endale töökoht ning läbi oma ettevõtluse koostöös teiste naisettevõtjatega aidata kaasa teineteise ettevõtluse ja personaalsele arengule. Aidata kaasa maaettevõtluse arengule ning maaelu maine kujundamisele. Kujundada avalikku arvamust maaettevõtluse suhtes.
Materjalid  

 

Projekti nimi Ettevõtluse juured - rohujuure tasandil tegutsevate maanaiste/ettevõtjate võrgustikud - uued võimalused rahvusvahelisest koostööst
Rahastaja Phare CBC programm
Elluviimise aeg 02.2005-09.2005
Sisu Eesmärgiks oli pakkuda maanaistele koostöövõimalusi kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil koos koolituste ja tööga seotud valikuvõimaluste suurendamisega. Samuti õpetada neid läbi teineteise kogemuste ja teadmiste vahetamise paremini kasutama oma piirkonna eripära oma ettevõtluse arendamiseks, uudsete ettevõtmiste käivitamiseks ja uute töökohtade loomiseks, muutes perifeersed piirkonnad elamis- ja külastamisväärseteks.
Materjalid  

 

Projekti nimi FEM - Female Entrepreneurs Meetings in the Baltic Sea Region (Naisettevõtjate kohtumised Balti mere regioonis)
Rahastajad Interreg IIIB, Põllumajandusministeerium, Siseministeerium
Elluviimise aeg 08.2004-07.2007
Sisu Eesmärgiks oli käivitada Eestis toimiv ja jätkusuutlik naisettevõtluse tugisüsteem maapiirkondades tegutsevatele naisettevõtjatele ja ettevõtlusega alustada soovivatele naistele.
Materjalid

Projekti rahvusvaheline koduleht www.feminfo.net/

FEM projekti kokkuvõte

Maanaiste ettevõtluse uuringu aruanne

Maanaiste ettevõtluse uuringu lühikokkuvõte

Naisettevõtluse edendamise strateegia 2005-2013

Kogumik "Kuidas meil läheb? 1"

Kogumik "Kuidas meil läheb? 2"

 

Projekti nimi Maanaiste ettevõtlusalane võrgustik
Rahastaja Sotsiaalministeerium
Elluviimise aeg 07.2004-12.2004
Sisu Õppereis Järva-, Jõgeva- ja Ida-Virumaa naisettevõtjate juurde. Seminar "Maanaiste vajadused ja võimalused koostööks".
Materjalid  

 

 

Projekti nimi Nõumapi ettevalmistamine tugiisikutele
Rahastaja Põllumajandusministeerium
Elluviimise aeg 11.2003-12.2003
Sisu Metoodilise materjali (nõumapi) ettevalmistamine tugiisikutele rohujuuretasandi maaettevõtjate nõustamiseks.
Materjalid  

 

Projekti nimi Maanaiste ettevõtlusalase koostöö edendamine
Rahastaja Sotsiaalministeerium
Elluviimise aeg 06.2003-12.2003
Sisu Koolitus maanaistele võrdsete võimaluste ja koostöö teemal. Konverents "Ettevõtlus ja naiste koostöö" korraldatud koostöös ENEL-i ja Kodukandi Liikumisega.
Materjalid