Eesti keeles   In English

Uudised

Tutvustus

2002. aasta kevadel said 20 naist üle Eesti EKVL Kodukandi projektiga rohujuuretasandil tegutsevate väikeettevõtluse tugiisikute ettevalmistava koolituse. Tugiisikute ülesandeks oli koostöös maakondlike ettevõtluskeskustega toetada naiste ettevõtlusideede arendamist tegelikus elus toimivateks.

10. jaanuaril 2003 asutati tugiisikute grupi koostöös ja initsiatiivil MTÜ ETNA Eestimaal. Ühingu tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti. Ühingu eesmärgiks on väikeettevõtluse arendamise kaudu maaelu maine ning elukvaliteedi parandamine.
Eesmärgi saavutamiseks:
- koolitame maanaisi ja ettevõtluse tugiisikuid erinevatel tasanditel ja rakendame nende teadmisi kohalike võrgustike kaudu, mille tegevus on suunatud ettevõtluse arendamisele maapiirkonnas;
- anname välja vajalikke teatmematerjale;
- jagame infot väikeettevõtjatele ja toetame arendusideid;
- toetame keskkonnateadlikkuse kujundamist läbi keskkonda säästva ettevõtluse arendamise;
- selgitame soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid, toetame naiste algatusi sotsiaalse toimetuleku suurendamisel ja maapiirkonna tööhõive parandamisel;
- toetame sihtrühmade põhise lähenemise integreerimist riiklikku ettevõtluspoliitikasse.

MTÜ ETNA Eestimaal on ellu viinud mitmeid Eesti-siseseid ja rahvusvahelisi projekte.
Alates 2006. aastast on MTÜ ETNA Eestimaal rahvusvahelise naisettevõtjate teabekeskuste organisatsiooni WINNET (www.winneteurope.eu)  ja alates 2010. aastast Vabaühenduste Liidu (www.heakodanik.ee) liige.
Kuulume ka EVEA liikmeskonda.