Eesti keeles   In English

Uudised

ETNA koolituspartnerina projektides

MTÜ ETNA Eestimaal koolituspartnerina järgnevates projektides

Integratsiooniprojekt „Lõimumissilla loomine erinevate rahvuste vahel ning kodanikuaktiivsuse suurendamine läbi koostöötegevuste“ 
Aeg: 5. oktoober 2009 - 30. aprill 2010
Projekti rahastavad:  Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, EV Kultuuriministeerium
Rakendusüksus: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus
Projekti eesmärgiks on aidata kaasa Võrumaa, Ida-Virumaa ning Pärnumaa vene keelt kõnelevate inimeste lõimumisele; leevendada keelebarjääri ja kujunenud eelarvamusi ning arendada mitte-eestlaste ja eestlaste koostööd elutähtsates valdkondades nagu turvaline keskkond, ettevõtlus, tervis ja tervislikud eluviisid, loodushoid, kunst, kultuur.
Juhtpartner: MTÜ Võrumaa Naisteühendus
Partnerid: SA Võrumaa Arenguagentuur, SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, MTÜ Kodukant Pärnumaa, MTÜ ETNA Eestimaal
Sihtrühm koosneb Võrumaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa erinevas vanuses naistest, kelle emakeeleks ei ole eesti keel ning kes on huvitatud aktivsest ellusuhtumisest.
ETNA roll: koordineerida Ida-Virumaal kohtumisi ning koolitusi, teavitada projektist ning kaasata Ida-Virumaa inimesi teistesse projekti partnerite poolt korraldatud üritustesse.
Projektiinfo: http://www.vorumaanaisteyhendus.eu

Tööelu toetamise programm "Uus algus"                                                                                                                                                                                                            Juhtpartner: Arengu Keskus Avitus
Partnerid: EVEA, MTÜ ETNA Eestimaal
Projekti kestvus 2009-2011
Sisu: Programm toetab tööturule sisenemist ning aitab ennetada tööturult väljalangemist.
Teenused, mida pakutakse, on järgmised: rühmatöö, individuaalne psühholoogiline nõustamine, individuaalne ettevõtlusalane ja/või juriidiline nõustamine
ETNA roll: Läbi viia grupitöid teemal: töölesaamisega seotud praktilisi harjutusi (CV kirjutamine, töövestlused jne)
Projektiinfo: http://www.avitus.ee

Mulgimaa turismi projekt
Juhtpartner: Mulgi Kultuuri Instituut
Sisu: Mulgimaal turismi arendamine
ETNA roll: Üldiste teeninduspõhimõtete selgitamine turismis, koostööle suunatud meetodite kasutamine grupitöös
Projektiiinfo: http://www.mulgikultuur.ee

Huvitegevus Hanikase Külamajas 
Juhtpartner: Orava Maanaiste Selts
Toimumisaeg: 2010
ETNA roll: koolitusteenuse osutamine Piusal
Koolituse sisu: Sissejuhatus värvimuldade teemasse
• Värvimuldade valmistamine
• Pinnaste ja mineraalide tutvustus ja erinevate värvimuldade saamine                                                                                                                                                                 * Maavärvid ja temperatehnika kunstis
• Maavärvide kasutamine läbi aegade
• Värvikaardi valmistamine

Värviline Maailm Kõigile-Metsast memmele ja lapsele 
Toimumisaeg: 2010
Juhtpartner: Tamsalu Pensionäride Ühing
ETNA roll: ideereiside läbiviimine ja värvikoolituse korraldamine ning läbiviimine

Noored ettevõtlikud naised töökohtade loojaks 
Juhtpartner: Tamsalu vald
Projekti kestus: 2010-2011
ETNA roll: Sotsiaalse partnerina koordineerida koolitusi ning leida koolitajad, tööklubide juhid, tööharjutuste läbiviijad, ideereiside läbiviija ning ettevõtjad, keda külastada, leida mentorid gruppidele ning grupimentorluse metoodika kasutamine mentorgruppides, äratuskoolituse ning ettevõtluskoolituste koolitajate leidmine

Alustavate naisettevõtjate ja pereettevõtete koolitus ja võrgustikuarendus Pandivere piirkonnas
Juhtpartner: Simuna Naisteklubi
Projekti kestus: 2011-2012
ETNA roll: osutada äratuskoolituse teenust alustavatele ettevõtjatele

Lääne-Virumaa kodanikeühenduste võrgustiku loomine ja arendamine
Juhtpartner: Rakvere Lastekaitseühing
Projekti kestus: 2011-2012
Lääne-Virumaa MTÜde mentorklubi eesmärk on tõsta Lääne-Virumaa vabaühenduste tegevusvõimekust ja professionaalsust ning suutlikkust kaasa rääkida kodanikuühiskonnas aktuaalsetel teemadel. Mentorklubi kohtumiste käigus pakutakse vähese kogemusega (tegutsenud 1-3 aastat) vabaühenduste juhtidele võimalust saada tuge kogenud (tegutsenud vähemalt 5 aastat) ühenduse juhtidelt ja hankida MTÜ juhtimiseks ning arendamiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi. Mentorklubi on hea võimalus sõlmida uusi tutvusi ning laiendada suhtevõrgustikku. Tegemist on pilootprojektiga Lääne-Virumaal, mille käigus selgub täpsemalt mentorklubi vajadus ja sobivus siinsete ühenduste eestvedajate jaoks.
ETNA roll: Anda gruppides osalejatele (mentiidele) ülevaade mentorlusprotsessi olulisematest elementidest ning varustada nad praktiliste juhistega, mis aitavad kaasa hea mentorlussuhte loomisele ning teadlikkuse sellest, mida neil on oodata neile sobivalt mentorlit ning kuidas mentor saab olla abiks nende endi poolt püstitatud eesmärkideni jõudmisel. Kursus on ülesehituselt interaktiivne
Projektiinfo: http://mtyvorgustik.edicypages.com/